:: بایگانی بخش اخبار همایش: ::
:: جلسه هماهنگی تیم اجرایی - ۱۳۹۶/۱/۱۶ -
:: جلسه هماهنگی تیم اجرایی - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ -
:: جلسه هماهنگی دهمین همایش سراسری بهداشت وایمنی کار - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ -
:: جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی همایش - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ -
:: جلسه هماهنگی دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -
:: جلسه هماهنگی و ارائه گزارش کار هفتگی کمیته پشتیبانی دانشجویی - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -
:: جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی همایش - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -
:: جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی همایش - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: جلسه هماهنگی کمیته تامین مالی دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی همایش - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ -
:: اطلاعیه مهم - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ -
:: آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ -
:: آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات - ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ -
:: لیست نهایی اعضای کمیته علمی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -
:: جلسه هماهنگی اعضای هیأت اجرایی انجمن علمی بهداشت کار ایران، معاونت بهداشت حرفه ای مرکز سلامت محیط و کار و شعبه استان گیلان انجمن علمی بهداشت - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -
:: جلسه کمیته جذب منابع مالی همایش - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ -
:: جلسه هماهنگی اعضای انجمن علمی بهداشت کار گیلان - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: جلسه هماهنگی کمیته اجرایی همایش - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: اولین جلسه مسئولین برگزاری دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار با کادر اجرایی همایش - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -